apríl 5, 2018

Details:

Name Mgr. Michaela Skúpa Phone +421484464961 Email michaela.skupa@umb.sk

Schedule

Date:
Time:

Edukácia dospelých – 2018

KONFERENCIA
Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
VÁS POZÝVA
NA BANSKOBYSTRICKÚ ANDRAGOGICKÚ KONFERENCIU
EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2018

Zámerom organizátorov je vytvoriť priestor pre diskusiu o teoretických a praktických problémoch edukácie dospelých v súčasnosti.
Cieľom konferencie je analyzovať trendy rozvoja edukácie dospelých a identifikovať procesy, ktoré determinujú kvalitu edukácie dospelých vo vzťahu k jednotlivcovi a spoločnosti.
Spoločná diskusia by mala priniesť nové podnety z oblasti andragogickej teórie a príklady dobrej praxe.
Okrem aktuálnych otázok teórie a praxe edukácie dospelých bude osobitná pozornosť venovaná problematike uplatnenia inkluzívnych prístupov vo výchove, vzdelávaní a poradenstve dospelých.

Plánované výstupy z konferencie:
Recenzovaný zborník vedeckých štúdií – vedecké práce v rozsahu 10 – 15 strán.
Termín konania: 05.04.2018
Prezentácia účastníkov: 9,00 – 10,00
Miesto: Katedra andragogiky, PF UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Termín na podanie prihlášky: 15.03.2018
Poznámka: Prihlášky posielajte v elektronickej podobe na adresu: michaela.skupa@umb.sk
Vložné: 30 € (vo vložnom sú zahrnuté náklady na občerstvenie, obed formou švédskych stolov a vydanie recenzovaného zborníka)

pozvanka Edukacia dospelych 2018   prihlaska edukacia dospelych 2018

program edukacia dospelych 2018