Čerpané a doplnené z rôznych zdrojov inštitúcií, asociácií, organizácií, ktoré sa zaoberajú ďalším vzdelávaním.

Ak si myslíte, že nám chýbajú niektoré dôležité linky tak prosím kontaktujte administrátora.

Asociácie zamerané na CŽV
Európska asociácia univerzitných centier pre celoživotné vzdelávanie

Európska federácia starších študentov

Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (ČR)

Európska asociácia vzdelávania dospelých

Legislatívny rámec
Kontinuálne vzdelávanie – legislatíva MŠ VVaŠ SR
Európsky Referenčný Rámec
Európsky Kvalifikačný Rámec
MŠ VVaŠ SR – Program CŽV 2007-2013
MŠ VVaŠ SR: Akreditácia v oblasti ďalšieho vzdelávania
O strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“)
Akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania
Zákon o službách zamestnanosti
O zlepšení partnerstiev medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy a sociálnymi partnermi v kontexte CŽV
O kľúčových kompetenciách pre CŽV
Zákon o CŽV 2009
Odporúčanie Európskeho parlamentu a rady o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Štátne inštitúcie CŽV
MŠ VS SR – celoživotné vzdelávanie
Štátny pedagogický ústav
Metodicko-pedagogické centrum
Štátny inštitút odborného vzdelávania
IUVENTA

Výskum a štatistiky v oblasti CŽV
Aktuálne štatistické údaje o ĎV v EÚ
Partnerstvá v CŽV
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 

Rôzne prezentácie
p.Remenárová (SAACV v roku 2018) – 22-11-2018
p.Selecký (SAACV – nové nástroje na propagáciu) – 22-11-2018
p.Blichová (Národný projekt IT Akadémia) – 22-11-2018

 

 

 

 

Aktualizované: 18-12-2018