Zakladajúci členovia SAACV: (v abecednom poradí)

 1. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši – www.aos.sk
 2. Katolícka univerzita v Ružomberku – www.ku.sk
 3. Prešovská univerzita v Prešove – www.unipo.sk
 4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – www.uniag.sk
 5. Technická univerzita vo Zvolene – www.tuzvo.sk
 6. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – www.tnuni.sk
 7. Univerzita Komenského Bratislava – www.uniba.sk
 8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – www.ukf.sk
 9. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – www.umb.sk
 10. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – www.upjs.sk
 11. Žilinská univerzita v Žiline – www.uniza.sk

Pristupujúci členovia SAACV: (podľa dátumu)

 1. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (29.05.2012) – www.dti.sk
 2. Ekonomická univerzita v Bratislave (03.09.2012) – www.euba.sk
 3. Slovenská technická univerzita v Bratislave (18.11.2013) – www.stuba.sk
 4. Vysoká škola muzických umení v Bratislave (01.12.2016) – www.vsmu.sk
 5. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (02.12.2016) – www.uvm.sk
 6. Trnavská univerzita v Trnave (02.12.2016) – www.truni.sk
 7. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (15.01.2017) – www.ucm.sk
 8. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (20.10.2017) – www.vsemvs.sk
 9. Technická univerzita v Košiciach (26.10.2017) – www.tuke.sk

Poverené osoby za vysoké školy:

pplk. Ing. Milan Švrlo – náčelník oddelenia národných kurzov Centra vzdelávania AOS LM – milan.svrlo@aos.sk, www.aos.sk/cv

PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. – riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania PF KU RK – jankamoda@gmail.com, www.ccvpfku.sk

doc. PhDr. Martin Javor, PhD. – riaditeľ Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU javor@unipo.sk, www.unipo.sk/cckv

Ing. Barbora Čakovská, PhD. – riaditeľka Kancelárie vnútorného zabezpečenia kvality na SPU NR – barbora.cakovska@uniag.sk, www.uniag.sk

Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD. – vedúci Centra ďalšieho vzdelávania TUZVO – erik.selecky@tuzvo.sk, www.tuzvo.sk/cdv

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. – prorektorka pre Výchovu a Vzdelávanie TUADT – marta.kianicova@tnuni.sk, www.tnuni.sk

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. – poverená riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK BA – tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk, www.cdv.uniba.sk

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. – prorektorka pre celoživotné vzdelávanie UKF NR – jduchovicova@ukf.sk, www.ukf.sk/studium/dalsie-vzdelavanie

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. – prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB BB – katarina.chovancova@umb.sk, www.umb.sk

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. – riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ KE – dusan.sveda@upjs.sk, www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. – riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania ŽU ZA – lucia.hrebenarova@uniza.sk, www.ucv.uniza.sk/ucv

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. – prorektor pre kvalitu DTI – hrmo@dti.sk, www.dti.sk

Ing. Milan Staňo – riaditeľ Bratislavskej Business School EU BA – riaditel.bbs@euba.sk, www.euba.sk

Mgr. Regína Remenárová – riaditeľka Inštitútu celoživotného vzdelávania STU BA – regina.remenarova@stuba.sk, www.icv.stuba.sk

Mgr. Art. Martin Čuvaj, ArtD. – prorektor pre vzdelávanie VŠMU BA – cuvaj@vsmu.sk, www.vsmu.sk

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. – prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou UVLF KE – oskar.nagy@uvlf.sk, www.uvm.sk

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie Trnavská univerzita v TT – zuzana.nevolna@truni.sk, www.truni.sk

PhDr. Michal Lukáč, PhD. – prorektor pre vzdelávanie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – michal.lukac@ucm.sk, www.ucm.sk

prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. – riaditeľka Inštitútu ďalšieho vzdelávania VSEMVS v Bratislave – viera.prusakova@vsemvs.sk, www.vsemvs.sk

doc. Ing. Dušan Vitko, PhD. – riaditeľ Inštitútu celoživotného vzdelávania TU v Košiciach – dusan.vitko@tuke.sk, web.tuke.sk/icv

Aktualizované: 12.12.2019