Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie
T. G. Masaryka 24
960 53  Zvolen

konferencia@saacv.sk

Hlavný organizátor: PhDr. Ing. Erik Selecký, PhD. et PhD. – konferencia@saacv.sk, +421918730375

IČO: 42 196 591

DIČ:  20 23 39 49 23

Účet: 2923867680/1100

IBAN: SK40 1100 0000 0029 2386 7680

Nájdete nás:

budova Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (T. G. Masaryka 20) na prízemí vpravo GPS – Loc: 48°34´22″ N, 19°7´17″ E (48.572778, 19.121389)