november 22, 2018

Details:

Name Regina Remenárová Phone +421917669019 Email regina.remenarova@stuba.sk

Schedule

Date:
Time:

Segments:

  • ďalšie vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie

SAACV – členská schôdza

Vážený člen SAACV,

dňa 22. novembra 2018 o 10,00 do cca 14,00 hod  sa uskutoční zasadnutie členskej základne SAACV. Miesto konania: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, veľká zasadačka A212 na 1. poschodí, rektorát. Pozvaní sú všetci členovia SAACV a ďalší pozvaní hostia.

ZASADNUTIE SAACV – (Veľká zasadačka A212, 1. poschodie)

10.00 hod – privítanie členov a pozvaných hostí (p.Remenárová)

10.15 – 10.30 hod – krátke zhodnotenie ročných aktivít SAACV (p.Remenárová)

10.30 – 11.00 hod – nové nástroje na propagáciu SAACV – web a FB (p.Selecký)

11.00 – 11.30 hod – predstavenie Národného projektu IT Akadémia (p.Šveda)

11.30 – 11.45 hod – informácia o príprave voľby člena Výkonného výboru SAACV (p. Remenárová, p. Selecký)

11,45 – 12,30 hod – Best practice v celoživotnom vzdelávaní na jednotlivých akademických inštitúciách (členovia SAACV)

12,30 – 13,00 hod – plánované aktivity a ciele Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo väzbe na celoživotné vzdelávanie prostredníctvom akademických inštitúcií v SR (zástupca MŠVVaŠ SR)

13.00 hod – obed spojený s voľnou diskusiu